კონსულტაციის მიღება

Security Engineering on AWS

ტრენინგის კოდი
SE-AWS
ხანგძლიობა
3 დღე, 24 საათი
კურსის აღწერა
მიზანი
მოთხოვნა
კურსის პროგრამა
კურსის აღწერა

Course description

Learn how to use AWS security services to stay secure in the AWS Cloud. Enhance the security of your data and systems in the cloud with AWS-recommended security practices. In this course, you’ll explore the security features of AWS key services, including compute, storage, networking, and database services. You’ll also learn how to use AWS services and tools for automation, continuous monitoring and logging, and responding to security incidents.

მიზანი

Course objectives

This course is designed to teach you how to:

 • Use the AWS shared security responsibility model
 • Architect and build AWS application infrastructures that are protected against the most common security threats
 • Use encryption to protect data at rest and in transit
 • Apply security checks and analyses in an automated and reproducible way
 • Configure authentication for resources and applications in the AWS Cloud
 • Gain insight into events by capturing, monitoring, processing, and analyzing logs
 • Identify and mitigate incoming threats against applications and data
 • Perform security assessments to ensure that common vulnerabilities are patched and security best practices are applied
მოთხოვნა

Intended audience

This course is intended for:

 • Security Engineers
 • Security Architects
 • Information Security professionals

Prerequisites

We recommend that attendees of this course have:

 • Working knowledge of IT security practices and infrastructure concepts
 • Familiarity with cloud computing concepts
 • Completed AWS Cloud Practitioner Essentials (Second Edition) free digital course or classroom course, AWS Security Fundamentals digital training, and Architecting on AWS classroom training
კურსის პროგრამა

Day One

Module 0: Course introduction

 • Security in the AWS Cloud
 • AWS Shared Responsibility Model
 • Incident response overview
 • DevOps with security engineering

Module 1: Identifying entry points on AWS

 • Identify the different ways to access the AWS platform
 • Understanding IAM policies
 • IAM permissions boundary
 • Multi-factor authentication
 • AWS CloudTrail
 • Hands-on lab 1: Cross-account access

Module 2: Security considerations: web application environments

 • Threats in a three-tier architecture
 • Common threats: User access
 • Common threats: Data access
 • AWS Trusted Advisor

Module 3: Application security

 • Dedicated Amazon EC2 instances and hosts
 • Amazon machine images (AMIs)
 • Amazon Inspector
 • AWS Systems Manager
 • Hands-on lab 2: Using AWS Systems Manager and Amazon Inspector

Module 4: Securing network communications – part 1

 • Amazon VPC security considerations
 • Responding to compromised instances
 • Elastic Load Balancing
 • AWS Certificate Manager (ACM)

Day Two

Module 5: Data security

 • Data protection strategies
 • Encryption on AWS
 • Protecting data at rest with Amazon S3, Amazon RDS, and Amazon DynamoDB
 • Protecting archived data with Amazon S3 Glacier

Module 6: Security considerations: hybrid environments

 • AWS site-to-site and client VPN connections
 • AWS Direct Connect (DX)
 • AWS Transit Gateway
 • AWS Storage Gateway

Module 7: Monitoring and collecting logs on AWS

 • Amazon CloudWatch and CloudWatch Logs
 • AWS Config
 • Amazon CloudWatch logs
 • Amazon VPC Flow logs
 • Amazon S3 server access logs
 • ELB access logs
 • Hands-on lab 3 part 1: Server log analysis – log collection

Module 8: Processing Logs on AWS

 • Amazon Kinesis for log processing
 • Amazon Athena for log processing
 • Hands-on lab 3 part 2: Server log analysis – log analysis

Module 9: Securing network communications – part 2

 • Amazon VPC peering
 • Amazon VPC endpoints

Module 10: Out-of-region protection

 • Denial of service threats overview
 • Amazon Route 53
 • AWS WAF
 • Amazon CloudFront
 • AWS Shield
 • AWS Firewall Manager
 • DDoS mitigation on AWS Day Three

Module 11: Account management on AWS

 • AWS Organizations
 • AWS Control Tower
 • AWS Single Sign-On (AWS SSO)
 • AWS Directory Service
 • Hands-on lab 4: Federated access with ADFS

Module 12: Security considerations: serverless environments

 • Amazon Cognito
 • Amazon API Gateway
 • Secure messaging with Amazon SQS and Amazon SNS
 • AWS Lambda
 • Hands-on lab 5: Monitor and respond with AWS Lambda and AWS Config

Module 13: Secrets Management on AWS

 • AWS Key Management Service (AWS KMS)
 • AWS CloudHSM
 • AWS Secrets Manager
 • Hands-on lab 6: Using AWS KMS

Module 14: Automating security on AWS

 • AWS CloudFormation
 • AWS Service Catalog
 • Hands-on lab 7: Security automation on AWS with AWS Service Catalog

Module 15: Threat detection and sensitive data monitoring

 • Amazon GuardDuty
 • Amazon Macie
ტრენინგზე რეგისტრაცია
Security Engineering on AWS
ტრენინგის კოდი:
SE-AWS
ხანგძლიობა:
3 დღე, 24 საათი
რეგისტრაცია
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.